Αντικείμενο το έργου OLIVER Nicosia Vegs, αποτελεί η ανάπτυξη μιας νέας καλλιεργητικής πρακτικής αλλά και η ανάπτυξη νέας διεργασίας με την εφαρμογή ενεργοποιημένου βιοάνθρακα που παράγεται στην Κύπρο, στα γεωργικά εδάφη ως εδαφοβελτιωτικό, με σκοπό να ενισχύσει τις υφιστάμενες κοινές καλλιεργητικές πρακτικές στην Κυπριακή γεωργία αλλά και τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο εδαφοκλιματικό περιβάλλον των γεωργικών περιοχών. Η ανάπτυξη μιας νέας φιλικής προς το περιβάλλον γεωργικής πρακτικής μειωμένων εισροών έχοντας σαν αρχή την χρήση ενεργοποιημένου βιοάνθρακα μπορεί να βελτιώσει σφαιρικά την διαχείριση των εδαφών, την αύξηση της ικανότητας τους να δεσμεύουν CO2 αλλά και να βοηθήσει στην αποκατάσταση και ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους με πολλαπλά οφέλη.

Το έργο OLIVER Nicosia Vegs σκοπεύει στην επίδειξη, μέσω της διενέργειας του πιλοτικού έργου, της δυνητικής μείωσης των αναγκαίων ποσοτήτων νερού άρδευσης, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για διενέργεια καλλιεργητικών εργασιών, μείωση χρήσης χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων για την προώθηση της φυτουγείας, πρωίμηση και αύξηση της παραγωγής. Παράλληλα σκοπεύει να επιδείξει την θετική συνεισφορά της χρήσης ενεργοποιημένου βιοάνθρακα στις διεργασίες του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στο εδαφοκλιματικό περιβάλλον των γεωργικών περιοχών ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας την υποδειγματική ικανότητα του ενεργοποιημένου βιοάνθρακα στην δέσμευση βλαβερών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας, στην ενίσχυση της μικροβιακής δραστηριότητας, στην δέσμευση ρυπογόνων ουσιών, στην μείωση της διάβρωσης και προστασίας επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. προωθώντας την αειφόρο γεωργία ως τρόπο για την παραγωγή υγιεινών τροφίμων μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του γεωργικού οικοσυστήματος.

Η περιοχή της Λευκωσίας πέραν από τα προβλήματα υποβάθμισης των εδαφών και υδάτινων πόρων αντιμετωπίζει και έντονο φαινόμενο εγκατάλειψης της γεωργικής γης αλλά και του μικροτεμαχισμού κάτι που θα μπορέσει να αντιστραφεί εφόσον το προτεινόμενο έργο πρόκειται να επιδείξει την βελτίωση των οικονομικών δεικτών της γεωργικής καλλιέργειας. Η βελτίωση των οικονομικών δεικτών της γεωργικής καλλιέργειας θα μπορέσει να προωθήσει την γεωργία μειωμένων εισροών και εν τέλει να προσελκύσει νέους στο επάγγελμα της γεωργίας αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού. Επιπλέον σκοπό, αποτελεί η μείωση της εντατικοποίησης της παραγωγής μειώνοντας παράλληλα τις επιπτώσεις των γεωργικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Αντίθετα, με την ανάπτυξη της νέας καλλιεργητικής πρακτικής και της διεργασίας εξυγίανσης των εδαφοκλιματικών συνθηκών των γεωργικών περιοχών, το έργο OLIVER Nicosia Vegs έχει σκοπό να αναδείξει τον προστατευτικό ρόλο που μπορεί να έχει η εξάσκηση γεωργίας με την διατήρηση του φυσικού τοπίου, της βιοποικιλότητας και της ανθεκτικότητας έναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μέσω των δεδομένων που πρόκειται να παραληφθούν και να τύχουν επεξεργασίας, από το προτεινόμενο έργο, θα προταθούν τροποποιήσεις στις προσεγγίσεις υπολογισμών των εισροών σε νερό και λιπάσματα μετά την ενσωμάτωση αυτούσιου του βιοάνθρακα ή σε μίξη με άλλα οργανικά ή ανόργανα υλικά με σκοπό την ενίσχυση ή αποκατάσταση της γονιμότητας των ταλαιπωρημένων ή υποβαθμισμένων εδαφών.

Πέραν από την προσέλκυση νέων ενδιαφερομένων για την απασχόληση τους στη γεωργία η ανάδειξη του βιοάθρακα σε καίριο στοιχείο εξάσκησης αειφόρου γεωργίας θα έχει σαφή επιρροή στην δημιουργία θέσεων εργασίας για την παραγωγή και διάθεση του βιοάνθρακα σε τοπικό αλλά και ενδεχομένως σε διεθνές επίπεδο.