Εντός της διετούς διάρκειας του έργου, κύριο στόχο αποτελεί η ανάπτυξη νέας καλλιεργητικής πρακτικής κατά την οποία θα εφαρμοστούν συγκεκριμένες μέθοδοι και δόσεις εφαρμογής ενεργοποιημένου βιοάνθρακα που παράγεται στην Κύπρο, μέσω του προτεινόμενου πιλοτικού έργου, με σκοπό να βελτιώσει αλλά και να ενισχύσει τις υφιστάμενες κοινές καλλιεργητικές πρακτικές από τους Κύπριους παραγωγούς. Ο κυπριακός ενεργοποιημένος βιοάνθρακας παράγεται μέσω καινοτόμου διαδικασίας πυρόλυσης ξυλωδών ιστών όπως ανακυκλωμένη δασική ξυλεία, ακακίες και καλαμιές που λαμβάνονται μέσω ενδεδειγμένων ενεργειών Κυπριακής εταιρίας περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο βιοάνθρακας είναι ένα προϊόν που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες καλλιέργειες ώστε να βελτιώσει και να ενισχύσει τις οικονομοτεχνικές τους παραμέτρους και κατέχει σημαντική θέση στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων που αφορούν την βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με την χρήση του Κυπριακού ενεργοποιημένου βιοάνθρακα, εντός της διετούς εφαρμογής του προτεινόμενου έργου στοχεύεται επίσης και η δημιουργία μια νέας αγοράς στην Κυπριακή οικονομία στην οποία θα βασιστούν νέες θέσεις εργασίας και διεθνείς προοπτικές μιας και το προϊόν επιδεικνύει απόλυτη διαφοροποίηση φυσικοχημικών ιδιοτήτων αναλόγως της προέλευσης των πρώτων υλών, της μεθόδου παραγωγής του και τις κλιματολογικες συνθήκες της χώρας παραγωγής του.

Το έργο OLIVER Nicosia Vegs στοχεύει στην εφαρμογή και προσαρμογή ολοκληρωμένων προτάσεων για τη χρήση του ενεργοποιημένου βιοάνθρακα ως βασική παράμετρος νέας καλλιεργητικής πρακτικής σε απαιτητικές καλλιέργειες λαχανικών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την διάθεση των αναγκαίων πόρων για την αποδοτική ολοκλήρωση του κύκλου τους. Οι καλλιέργειες αυτές είναι κυρίως της πατάτας, των κολοκυνθοειδών και των φυλλωδών λαχανικών στην περιοχή της Λευκωσίας.

Η νέα αυτή καλλιεργητική πρακτική θα στοχεύει στην αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης εδάφους και νερού αλλά και στην βελτιστοποίηση όλων των καλλιεργητικών φροντίδων και ενεργειών που δέχεται μια καλλιέργεια εντός του έτους. Απώτερος αγρονομικός στόχος με το τέλος της εκάστοτε καλλιεργητικής περιόδου είναι να αναδεικνύεται η αύξηση της ποσότητας και ποιότητας παραγωγής καθώς και η ανάλογη μείωση του κόστους παραγωγής.

Με την ποσοτικοποίηση και ανάλυση των τεχνοοικονομικών οφελών προς τον παραγωγό αλλά και προς όλο τον τομέα της εξάσκησης γεωργίας στην Κύπρο, θα επιτευχθεί παράλληλα με το τέλος του έργου, ο στόχος της τεκμηρίωσης των θετικών αποτελεσμάτων της εφαρμογής ενεργοποιημένου βιοάνθρακα σε καλλιέργειες λαχανικών της Λευκωσίας. Η συλλογή ικανού όγκου δεδομένων θα επιτρέψει την δημιουργία ενός ‘οδηγού καλλιεργητικής πρακτικής’ επιτυχούς αναπαραγωγής του σε άλλες περιοχές. Απώτερος στόχος είναι ο εν λόγω ‘οδηγός καλλιεργητικής πρακτικής’ να αποτελέσει την βάση δημιουργίας εθνικής στρατηγικής για την παραγωγή και την εφαρμογή του βιοάνθρακα από την οποία θα μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι υπεύθυνοι φορείς και εμπλεκόμενοι

Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να επιτύχει αύξηση της ποσότητας παραγωγής κατά 20% και της πρωιμότητας της παραγόμενης γεωργικής παραγωγής κατά το 30% της κανονικής διάρκειας της καλλιέργειας. Επιπλέον, αναμένεται η μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων κατά 50% και η αύξηση της ικανότητας συγκράτησης νερού στα πειραματικά τεμάχια κατά 30%.

Κατά την διάρκεια των εφαρμογών θα επιδιωχθεί η εξακρίβωση της αύξησης της ικανότητας συγκράτησης CO2 από τα τεμάχια όπου θα εφαρμοστεί ο ενεργοποιημένος βιοάνθρακας ως ένδειξη της συνεισφοράς του στην μείωση των εκπομπών CO2 αλλά και άλλων βλαβερών αερίων θερμοκηπίου όπως το N2O και CH4 συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των φαινομένων του θερμοκηπίου, δημιουργώντας καινούριες, καινοτόμες εφαρμογές για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που μαστίζουν τον πλανήτη.

Στόχο του OLIVER Nicosia Vegs, αποτελεί επίσης η προώθηση νέας διεργασίας εξυγιάνσης, αποκατάστασης και προώθησης βέλτιστων εδαφοκλιματικών συνθηκών στις περιοχές εφαρμογήςς του ενεργοποιήμένου βιονάνθρακα μέσω της αυξησης του μικροβιακού πληθυσμού του εδάφους καθώς και της έντασης της δραστηριότητας του στο έδαφος ως ένδειξη αυξημένων ρυθμών μεταβολλικών δραστηριοτήτων που αποφέρνουν υψηλότερη ικανότητα αντίστασης στην ποιοτική υποβάθμιση του.

Η επιχειρησιακή ομάδα, με το πέρας του έργου, στοχεύει στην διάχυση των αποτελεσμάτων και στην εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων σχετικά με την χρήση ενεργοποιημένου βιοάνθρακα στην γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αρχών, των παραγωγών και τον τελικών χρηστών. Μέσω στρατηγικού προωθητικού πλάνου για την εφαρμοζόμενη νέα γεωργική πρακτική και διεργασία που θα εκπονηθεί από την συμβουλευτική εταιρία. Με την στήριξή της μη κυβερνητική οργάνωση της επιχειρησιακής ομάδας θα επιδιωχθεί η περεταίρω μεγέθυνση του αντίκτυπου της διενέργειας του εν λόγω πιλοτικού έργου, της επαγόμενης αυξημένης αξίας καθώς και της πρόκλησης περεταίρω ενδιαφέροντος από μεμονωμένους παραγωγούς, ομάδες παραγωγών και γεωργικές επιχειρήσεις μέσω ενημερωτικών συγκεντρώσεων, συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις και συνέδρια και σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες αναγνωριστούν κατά την πορεία εκπόνησης του εν λόγω προωθητικού στρατηγικού πλάνου προώθησης.